Category Archives: Nyt

Ekstraordinær Generalforsamling

Den varslede ekstraordinære generalforsamling må aflyses, da vi ikke har mulighed for at overholde regeringen regler om forsamlingsforbud. Ny dato forventes at blive i september. Nærmere info følger. Alle indkaldes forud for generalforsamlingen.

Powerpoint

Det PowerPoint oplæg som bestyrelsen havde med til generalforsamlingen, er lagt under mappen “kloakering” i højre side.

Fuld eller delvis kloakering

Da processen vedrørende en kloakløsning har været i gang over en længere periode sammenfattes i venstre side i mappen “kloakering” et tidsforløb over den udveksling der har været med kommunen og de arbejdsprocesser der har været internt i foreningen. Det har til formål at give det enkelte medlem en forståelse og mulighed for at danne sig et overblik over det som tidligere har været gjort, sagt mm. Og forhåbentligt give alle medlemmer som læser det, et bedre grundlag for i den nære fremtid at tage stilling til en kloak-løsning i

 

Forslag til generalforsamlingen

Forslag til Generalforsamlingen 2020 er at finde på under mappen “Forslag til GF 2020”. Alle indkomne forslag vil være at finde i denne mappe så snart disse forslag er modtaget, dog senest 8 dage inden
generalforsamlingen.

Generalforsamling 2020

PARCELFORENINGEN SOLAGER AFDELING A
GENERALFORSAMLING

SØNDAG DEN 23. Februar 2020 KL. 10.00
Taastrup Kulturcenter Lokale 3
Poppel Alle 12
2630 Taastrup
Dagsorden:
1. Valg af dirigent og stemmetællere
2. Formanden forelægger bestyrelsens årsberetning
3. Kassereren forelægger det reviderede regnskab til godkendelse
4. Oplæg fra bestyrelsen om fremtidig kloakering/delvis kloakering
5. Indkomne forslag
6. Valg af formand. Nuværende formand modtager genvalg
7. Valg af 1 bestyrelsesmedlem.
8. Valg af 1. og 2. Bestyrelsessuppleant.
9. Valg af revisorsuppleant.
10. Forelæggelse af budget samt fastsættelse af kontingentets størrelse
11. Eventuelt
Bestyrelsen gør alle medlemmer opmærksom på at der på den kommende
generalforsamling skal fastlægges en retning vedrørende delvis eller fuld kloakering.
Alle medlemmer opfordres derfor til at møde op og deltage i denne beslutningsproces.
Bestyrelsen har i denne forbindelse udarbejdet et tidsforløb med information omkring
processen fra start indtil nu, som snarest er at finde på hjemmesiden: “Tidsforløb
Kloak-løsning Solager A”. Bestyrelsen har kendskab til 2 arbejdsgrupper som arbejder
på konkrete kloakløsnings-forslag.
Forslag fra bestyrelsen til Generalforsamlingen 2020 er at finde på hjemmesiden
(www.solagera.dk) under mappen “Forslag til GF 2020”. Alle indkomne forslag vil være
at finde i denne mappe så snart disse forslag er modtaget, dog senest 8 dage inden
generalforsamlingen.
Der vil være snacks i form af frugt mm. – Medbring selv Kaffe, the, frokost.
Forslag til generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest
LØRDAG den 15. februar 2020 på bestyrelsen@solagera.dk

Opkrævning af haveleje

Ændringer i vores bankforhold vil komme til at betyde ændringer i forhold til opkrævning af haveleje i 2020. Alle medlemmer kontaktes snarrest via mail med oplysning om hvorledes vi skal forholde os i forhold til betaling af haveleje.