Bump på vej i Solager B

I forbindelse med de anlagte bump på vejen i Solager B, har bestyrelsen spurgt ind til disse. Nedenfor ses svaret fra bestyrelsen i Solager B:

Det er rigtigt, at bumpene er lidt hårde, men det er den type man bruger, for at komme ned på 20 km., som vi har skønnet er passende. Alt er godkendt af politiet og kommunen er også spurgt.

Lastbiler og skraldebiler skulle kunne komme igennem og hvis det er bred last, f.eks. huse, skulle de være højere end pullerterne.

De sidste to bump ned mod jer bliver ændret, altså smallere, så det er muligt at komme igennem i den ene side. Der skete en fejl, så de blev for brede.

Alle bump er nu sat, men vi mangler møtrikker fra firmaet, som de glemte at sende med.

Hvis cyklisterne stadig synes det er svært, når de to vejbump er blevet ændret, må du sige til. Det skal jo ikke være en chikane.

Vi har valgt, selv at betale for vejbumpene, da det er vedtaget på vores generalforsamling. Så det synes vi er mest rimeligt. Prisen kommer til at ligge på 55-60.000 kr., som det ser ud nu.

 

Hr. Alsø´s holdning til hækkene i Solager

Igennem rigtig mange år har det været underforstået, uden at være nedskrevet, at Solager A generelt skulle præsentere sig pænt og ordentligt, og det har også været administreret således af foreningens forskellige bestyrelser og medlemmer.

I det væsentlige har pænt og ordentlig i praksis betydet at græsset bliver slået på fællesarealer, at hækkene bliver klippet og at der bliver ryddet for affald på de fælles arealer mv. På de enkelte grunde har der været frihed til at indrette sig, som man ønsker under hensyn til naboer og den nye lokalplan. Det fælles pænt og ordentlige indtryk er til glæde for alle, der færdes på arealet, og er befordrende for prisen, man kan overdrage sin have til. I forhandlinger med kommunen har det også betydning, at kommunen har respekt for foreningens indsats.

Med hensyn til det specifikke spørgsmål om hække er det min opfattelse, at disse skal klippes jfr ovenfor. Med hensyn til højden er det efter min mening ikke afgørende, så længe hækken består af hækplanter og ikke af selvsåede træer.

Jeg kan tage fejl, men jeg synes, at hesteskoen er lidt i forfald. Det kan skyldes usikkerhederne med kommunens forvaltning, som ikke fremmes at et indtryk af forfald. Det kunne overvejes at stramme op på reglerne for helhedens skyld.

Med venlig hilsen

Bent Alsø

 

Hække i Solager

HÆKKE I SOLAGER

Ved gennemgang af hækkene i Solager, må bestyrelsen konstatere, at rigtig mange hække ikke er blevet klippet pr. 1 august eller kun er blevet klippet på siderne.

Også vi i bestyrelsen nyder godt af naturens vildskab men vi må også tage hensyn til haveforeningens udseende og funktionalitet over tid.
Hække, buske og træer i skel ud til fællesarealerne kan over tid blive meget høje. For eksempel kan Spidsløn, Birk og Ahorn blive op til 30 meter, Hyld og Tjørn op til 10 meter.
Efterhånden som træer og buske bliver høje, udtyndes og dør den oprindelige hæk hvorved formålet med hækken forsvinder.

Bestyrelsen appellerer hermed til alle medlemmer af haveforeningen om at drage omsorg for naboer og haveforeningen i helhed og således til at få klippet hækken i både højden og på siderne. Træer og buske fjernes eller klippes ned til den anbefalede højde som er ca. 2 meter (vi kommer ikke til at gå rundt med målebånd).
Husk at dette kun gælder hække i skel ud til fællesarealerne. Hække i skel mellem naboer, finder i selv ud af indbyrdes, medmindre i har en tvist og ønsker at inddrage bestyrelsen.

Næste gennemgang af hække bliver d. 20 august, hvorefter der vil blive sendt personlige breve ud med påbud om at klippe hækken.

Ønskes yderligere information, er i velkomne til at kontakte:

Vækstrater af træer og vegetation generalt.
Bestyrelsesmedlem Jeanet have 79

Love og regler.
Formand Claus have 140

Med ønske om forståelse og samarbejde

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Bjørnebanden slår til igen

Solagers Bjørnebande har været ude og rodstikke Bjørneklo i  den del af hesteskoen som er særligt berørt.
Bjørnebanden  har  fjernet ca. 70 store og små bjørnekløer på Alsøes side af åen ved have 144.
Bjørnebanden holder øje med området, og fortsætter bekæmpelsen i årene fremefter.

Stort tak til Bjørnebanden for det fine arbejde, som er til glæde for os alle.

Grusgrav i Vridsløsemagle

Region Hovedstaden påtænker at etablere en grusgrav i Vridsløsemagle tæt ved vores kolonihaveområde.

I den forbindelse har Solager B´s bestyrelse udarbejdet et høringssvar, som også bestyrelsen i Solager A tilslutter sig. Høringssvaret kan se til højre under mappen “øvrige dokumenter”

ref. fra møde vedr. kloakering

Den store gruppe som skal undersøge forskellige muligheder for kloakering har afholdt første møde. Ref. ses i højre side under “kloakeringsgruppe”

Høje Taastrup kommune har nu færdiggjort deres referat fra mødet vedr. kloak. Dette er at finde i højre side under “referater”

Kloakering

Kommunen har anmodet bestyrelsen om møde vedr. kloakering i Solager. Mødet finder sted 8. december 2016.

Nærmere information kommer.