Tilbud vedr hækkeklipning

Vi modtager tilbud på klipning af de hække, som ikke blev klippet pr. 1. Aug. (Senest pr. D.d)

Henvend dig med din timepris til formanden Claus Nielsen clausn@koefoedskole.dk senest 14/9-17 kl 12.00

 

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Hr. Alsø´s holdning til hækkene i Solager

Igennem rigtig mange år har det været underforstået, uden at være nedskrevet, at Solager A generelt skulle præsentere sig pænt og ordentligt, og det har også været administreret således af foreningens forskellige bestyrelser og medlemmer.

I det væsentlige har pænt og ordentlig i praksis betydet at græsset bliver slået på fællesarealer, at hækkene bliver klippet og at der bliver ryddet for affald på de fælles arealer mv. På de enkelte grunde har der været frihed til at indrette sig, som man ønsker under hensyn til naboer og den nye lokalplan. Det fælles pænt og ordentlige indtryk er til glæde for alle, der færdes på arealet, og er befordrende for prisen, man kan overdrage sin have til. I forhandlinger med kommunen har det også betydning, at kommunen har respekt for foreningens indsats.

Med hensyn til det specifikke spørgsmål om hække er det min opfattelse, at disse skal klippes jfr ovenfor. Med hensyn til højden er det efter min mening ikke afgørende, så længe hækken består af hækplanter og ikke af selvsåede træer.

Jeg kan tage fejl, men jeg synes, at hesteskoen er lidt i forfald. Det kan skyldes usikkerhederne med kommunens forvaltning, som ikke fremmes at et indtryk af forfald. Det kunne overvejes at stramme op på reglerne for helhedens skyld.

Med venlig hilsen

Bent Alsø

 

Hække i Solager

HÆKKE I SOLAGER

Ved gennemgang af hækkene i Solager, må bestyrelsen konstatere, at rigtig mange hække ikke er blevet klippet pr. 1 august eller kun er blevet klippet på siderne.

Også vi i bestyrelsen nyder godt af naturens vildskab men vi må også tage hensyn til haveforeningens udseende og funktionalitet over tid.
Hække, buske og træer i skel ud til fællesarealerne kan over tid blive meget høje. For eksempel kan Spidsløn, Birk og Ahorn blive op til 30 meter, Hyld og Tjørn op til 10 meter.
Efterhånden som træer og buske bliver høje, udtyndes og dør den oprindelige hæk hvorved formålet med hækken forsvinder.

Bestyrelsen appellerer hermed til alle medlemmer af haveforeningen om at drage omsorg for naboer og haveforeningen i helhed og således til at få klippet hækken i både højden og på siderne. Træer og buske fjernes eller klippes ned til den anbefalede højde som er ca. 2 meter (vi kommer ikke til at gå rundt med målebånd).
Husk at dette kun gælder hække i skel ud til fællesarealerne. Hække i skel mellem naboer, finder i selv ud af indbyrdes, medmindre i har en tvist og ønsker at inddrage bestyrelsen.

Næste gennemgang af hække bliver d. 20 august, hvorefter der vil blive sendt personlige breve ud med påbud om at klippe hækken.

Ønskes yderligere information, er i velkomne til at kontakte:

Vækstrater af træer og vegetation generalt.
Bestyrelsesmedlem Jeanet have 79

Love og regler.
Formand Claus have 140

Med ønske om forståelse og samarbejde

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Natteluskeri

Bestyrelsen er gjort opmærksom på, at en person lusker rundt i haverne i Solager om natten.

Bestyrelsen opfordrer alle til at være opmærksom herpå.

Bjørnebanden slår til igen

Solagers Bjørnebande har været ude og rodstikke Bjørneklo i  den del af hesteskoen som er særligt berørt.
Bjørnebanden  har  fjernet ca. 70 store og små bjørnekløer på Alsøes side af åen ved have 144.
Bjørnebanden holder øje med området, og fortsætter bekæmpelsen i årene fremefter.

Stort tak til Bjørnebanden for det fine arbejde, som er til glæde for os alle.

Grusgrav i Vridsløsemagle

Region Hovedstaden påtænker at etablere en grusgrav i Vridsløsemagle tæt ved vores kolonihaveområde.

I den forbindelse har Solager B´s bestyrelse udarbejdet et høringssvar, som også bestyrelsen i Solager A tilslutter sig. Høringssvaret kan se til højre under mappen “øvrige dokumenter”

ref. fra møde vedr. kloakering

Den store gruppe som skal undersøge forskellige muligheder for kloakering har afholdt første møde. Ref. ses i højre side under “kloakeringsgruppe”

Høje Taastrup kommune har nu færdiggjort deres referat fra mødet vedr. kloak. Dette er at finde i højre side under “referater”