Generalforsamling 2020

PARCELFORENINGEN SOLAGER AFDELING A
GENERALFORSAMLING

SØNDAG DEN 23. Februar 2020 KL. 10.00
Taastrup Kulturcenter Lokale 3
Poppel Alle 12
2630 Taastrup
Dagsorden:
1. Valg af dirigent og stemmetællere
2. Formanden forelægger bestyrelsens årsberetning
3. Kassereren forelægger det reviderede regnskab til godkendelse
4. Oplæg fra bestyrelsen om fremtidig kloakering/delvis kloakering
5. Indkomne forslag
6. Valg af formand. Nuværende formand modtager genvalg
7. Valg af 1 bestyrelsesmedlem.
8. Valg af 1. og 2. Bestyrelsessuppleant.
9. Valg af revisorsuppleant.
10. Forelæggelse af budget samt fastsættelse af kontingentets størrelse
11. Eventuelt
Bestyrelsen gør alle medlemmer opmærksom på at der på den kommende
generalforsamling skal fastlægges en retning vedrørende delvis eller fuld kloakering.
Alle medlemmer opfordres derfor til at møde op og deltage i denne beslutningsproces.
Bestyrelsen har i denne forbindelse udarbejdet et tidsforløb med information omkring
processen fra start indtil nu, som snarest er at finde på hjemmesiden: “Tidsforløb
Kloak-løsning Solager A”. Bestyrelsen har kendskab til 2 arbejdsgrupper som arbejder
på konkrete kloakløsnings-forslag.
Forslag fra bestyrelsen til Generalforsamlingen 2020 er at finde på hjemmesiden
(www.solagera.dk) under mappen “Forslag til GF 2020”. Alle indkomne forslag vil være
at finde i denne mappe så snart disse forslag er modtaget, dog senest 8 dage inden
generalforsamlingen.
Der vil være snacks i form af frugt mm. – Medbring selv Kaffe, the, frokost.
Forslag til generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest
LØRDAG den 15. februar 2020 på bestyrelsen@solagera.dk