All posts by solagera

Generalforsamling 2020

PARCELFORENINGEN SOLAGER AFDELING A
GENERALFORSAMLING

SØNDAG DEN 23. Februar 2020 KL. 10.00
Taastrup Kulturcenter Lokale 3
Poppel Alle 12
2630 Taastrup
Dagsorden:
1. Valg af dirigent og stemmetællere
2. Formanden forelægger bestyrelsens årsberetning
3. Kassereren forelægger det reviderede regnskab til godkendelse
4. Oplæg fra bestyrelsen om fremtidig kloakering/delvis kloakering
5. Indkomne forslag
6. Valg af formand. Nuværende formand modtager genvalg
7. Valg af 1 bestyrelsesmedlem.
8. Valg af 1. og 2. Bestyrelsessuppleant.
9. Valg af revisorsuppleant.
10. Forelæggelse af budget samt fastsættelse af kontingentets størrelse
11. Eventuelt
Bestyrelsen gør alle medlemmer opmærksom på at der på den kommende
generalforsamling skal fastlægges en retning vedrørende delvis eller fuld kloakering.
Alle medlemmer opfordres derfor til at møde op og deltage i denne beslutningsproces.
Bestyrelsen har i denne forbindelse udarbejdet et tidsforløb med information omkring
processen fra start indtil nu, som snarest er at finde på hjemmesiden: “Tidsforløb
Kloak-løsning Solager A”. Bestyrelsen har kendskab til 2 arbejdsgrupper som arbejder
på konkrete kloakløsnings-forslag.
Forslag fra bestyrelsen til Generalforsamlingen 2020 er at finde på hjemmesiden
(www.solagera.dk) under mappen “Forslag til GF 2020”. Alle indkomne forslag vil være
at finde i denne mappe så snart disse forslag er modtaget, dog senest 8 dage inden
generalforsamlingen.
Der vil være snacks i form af frugt mm. – Medbring selv Kaffe, the, frokost.
Forslag til generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest
LØRDAG den 15. februar 2020 på bestyrelsen@solagera.dk

Opkrævning af haveleje

Ændringer i vores bankforhold vil komme til at betyde ændringer i forhold til opkrævning af haveleje i 2020. Alle medlemmer kontaktes snarrest via mail med oplysning om hvorledes vi skal forholde os i forhold til betaling af haveleje.

Solager – Nyhedsbrev fra bestyrelsen nr. 2 – 2019

Solager – Nyhedsbrev fra bestyrelsen nr. 2 – 2019

 Arbejdsdag

Tak for en effektiv og hyggelig arbejdsdag d. 11.maj, hesteskoen fik nyt grus i kørersporene, kummerne på p-pladsen blev frisket op og der blev lagt grus ud, to skraldestativer blev bygget.

Efterårets arbejdsdag har vi valgt at aflyse, da der ikke er nok opgaver. Næste gang bliver derfor til foråret 2020.

Pileurt

Nogle medlemmer oplever pileurt i deres og nabo haverne, det er svært at bekæmpe dem, men nødvendigt. Vi opfodrer til at alle gør en indsats for at reducere dem, da det er en invasiv art, der hurtigt spreder sig. Hvis du er i tvivl om hvordan, så kontakt evt. en fra bestyrelsen.

Sant hans

Der var en lille flok der samlede sig til bål ved søen. I en blanding af traditioner med blomsterkranse og heksehyl.

Græsslåning

Efter ønske fra medlem, vil græsset i det fredet område, fremover kun bliver slået hver anden gang. Andre arealer vil gennemsnitligt blive slået en gang om ugen eller efter behov.

Vær opmærksomme på at I ikke efterlader genstande i græsset, da det kan ødelægge maskinen.

Velkomstudvalget

Der arbejdes på at færdiggøres en velkomstpose, til nye haveejere, hvis du har lyst til at bidrage, kontakt Ro fra have 62 på mail: eyarorosendahl@gmail.com

Sommerfest

Der vil blive afholdt sommerfest d. 24. aug. Husk tilmelding inden 10. aug.

 

Solager – Nyhedsbrev fra bestyrelsen nr. 1 – 2019

Generalforsamling

Tak for en god GF den 24. februar, desværre var kun 29 haver repræsenteret, vi i bestyrelsen vil gerne opfordre til at I deltager. Vi beklager at referatet var lidt forsinket, det er at finde på hjemmesiden.

Sæson start 2019

Foråret er vågnet, sæsonen startede vanligt 1. april. Vi har kørt skraldespandene ud og tændt for vandet. Hvis vejrudsigten melder natte frost, kan vi blive nød til at lukke midlertidig for det. Grenbunken bliver hentet mandag d. 6. maj. Der er leveret grus til at fylde i hullerne på vores fælles vej.

Fælles arbejdsdag

Forårs fællesarbejdsdagen er på lørdag d. 11. maj, kl.10-14, vi mødes ved søen.

Vicevært

Vi har fået ny vicevært, det er Mikkel fra have 61. Hans primære opgave er at slå græsset på vores fællesarealer, evt. andre opgaver planlægges i samarbejde med bestyrelsen. Mikkel har tidligere arbejdet som vicevært og håndværker, og har et grundkursus som mekaniker.

Svar på henvendelse fra medlemmer

Vi har i perioder rigtig travlt i bestyrelsen, særligt op til sæson start. Vi afholder bestyrelsesmøder ca. hver 4-6 uge. Nogle henvendelser kan vi nemt og hurtigt svare på, andre kræver at vi får det drøftet på et møde først, derfor beder vi jer om at være tålmodige, vi bestræber os på at svare indenfor 10 dage.

Mvh Bestyrelsen

Stine, Evan, Mads, Maria Ro og Thea

DGPR

Til brug for blandt andet fremsendelse af opkrævninger , indkaldelser til generalforsamlinger mv. har pacelforeningen Solager A brug for at kunne  opbevare og anvende personoplysninger på foreningens medlemmer. Personoplysningerne omfatter:

Medlemmets navn

Medlemmets adr.

Medlemmets telefon nr

Medlemmets email adr.

Foreningen vil ikke uden yderligere samtykke offentliggøre disse personoplysninger eller videregive disse til tredjepart.

Ved indmeldelse gøres et hvert nyt medlem opmærksom på, at, at man altid kan tilbagekalde sit samtykke skriftligt. De oplysninger som samtykket vedrører vil herefter blive slettet.

 

 

 

Bump på vej i Solager B

I forbindelse med de anlagte bump på vejen i Solager B, har bestyrelsen spurgt ind til disse. Nedenfor ses svaret fra bestyrelsen i Solager B:

Det er rigtigt, at bumpene er lidt hårde, men det er den type man bruger, for at komme ned på 20 km., som vi har skønnet er passende. Alt er godkendt af politiet og kommunen er også spurgt.

Lastbiler og skraldebiler skulle kunne komme igennem og hvis det er bred last, f.eks. huse, skulle de være højere end pullerterne.

De sidste to bump ned mod jer bliver ændret, altså smallere, så det er muligt at komme igennem i den ene side. Der skete en fejl, så de blev for brede.

Alle bump er nu sat, men vi mangler møtrikker fra firmaet, som de glemte at sende med.

Hvis cyklisterne stadig synes det er svært, når de to vejbump er blevet ændret, må du sige til. Det skal jo ikke være en chikane.

Vi har valgt, selv at betale for vejbumpene, da det er vedtaget på vores generalforsamling. Så det synes vi er mest rimeligt. Prisen kommer til at ligge på 55-60.000 kr., som det ser ud nu.

 

Hr. Alsø´s holdning til hækkene i Solager

Igennem rigtig mange år har det været underforstået, uden at være nedskrevet, at Solager A generelt skulle præsentere sig pænt og ordentligt, og det har også været administreret således af foreningens forskellige bestyrelser og medlemmer.

I det væsentlige har pænt og ordentlig i praksis betydet at græsset bliver slået på fællesarealer, at hækkene bliver klippet og at der bliver ryddet for affald på de fælles arealer mv. På de enkelte grunde har der været frihed til at indrette sig, som man ønsker under hensyn til naboer og den nye lokalplan. Det fælles pænt og ordentlige indtryk er til glæde for alle, der færdes på arealet, og er befordrende for prisen, man kan overdrage sin have til. I forhandlinger med kommunen har det også betydning, at kommunen har respekt for foreningens indsats.

Med hensyn til det specifikke spørgsmål om hække er det min opfattelse, at disse skal klippes jfr ovenfor. Med hensyn til højden er det efter min mening ikke afgørende, så længe hækken består af hækplanter og ikke af selvsåede træer.

Jeg kan tage fejl, men jeg synes, at hesteskoen er lidt i forfald. Det kan skyldes usikkerhederne med kommunens forvaltning, som ikke fremmes at et indtryk af forfald. Det kunne overvejes at stramme op på reglerne for helhedens skyld.

Med venlig hilsen

Bent Alsø