All posts by solagera

AFLYSNING AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

Bestyrelsen følger regeringens anbefalinger og aflyser derfor den ekstraordinære generalforsamling den 22/3-20.

Vi holder os opdateret på regeringens udmeldinger og indkalder til ny generalforsamling, når det er forsvarligt og i øvrigt muligt at låne et mødelokale.

Pas på jer selv og hinanden

Vicevært

VICEVÆRT 2020

Såfremt du er interesseret i at varetage vicevært-opgaver græsslåning, reparationer mm. Bedes du sende en mail til bestyrelsen på bestyrelsen@solagera.dk inden d. 30 Marts 2020

Modtager vi ikke nogle henvendelser vil Mikkel fra have 62, som var vicevært i 2019, fortsætte med opgaven. Såfremt du er interesseret i at være afløser ved ferie eller sygdom må du også meget gerne sende en mail.

Hilsen Bestyrelsen

Powerpoint

Det PowerPoint oplæg som bestyrelsen havde med til generalforsamlingen, er lagt under mappen “kloakering” i højre side.

Ekstra ordinær generalforsamling finder sted 22/3-20. kl. 11:00

Vær opmærksom på at det finder sted på anden adresse end vi plejer.:

TASTRUP IDRÆTSCENTER – SELSKABSLOKALERNE
PARKVEJ 78

2630 TASSTRUP

Fuld eller delvis kloakering

Da processen vedrørende en kloakløsning har været i gang over en længere periode sammenfattes i venstre side i mappen “kloakering” et tidsforløb over den udveksling der har været med kommunen og de arbejdsprocesser der har været internt i foreningen. Det har til formål at give det enkelte medlem en forståelse og mulighed for at danne sig et overblik over det som tidligere har været gjort, sagt mm. Og forhåbentligt give alle medlemmer som læser det, et bedre grundlag for i den nære fremtid at tage stilling til en kloak-løsning i

 

Forslag til generalforsamlingen

Forslag til Generalforsamlingen 2020 er at finde på under mappen “Forslag til GF 2020”. Alle indkomne forslag vil være at finde i denne mappe så snart disse forslag er modtaget, dog senest 8 dage inden
generalforsamlingen.

Generalforsamling 2020

PARCELFORENINGEN SOLAGER AFDELING A
GENERALFORSAMLING

SØNDAG DEN 23. Februar 2020 KL. 10.00
Taastrup Kulturcenter Lokale 3
Poppel Alle 12
2630 Taastrup
Dagsorden:
1. Valg af dirigent og stemmetællere
2. Formanden forelægger bestyrelsens årsberetning
3. Kassereren forelægger det reviderede regnskab til godkendelse
4. Oplæg fra bestyrelsen om fremtidig kloakering/delvis kloakering
5. Indkomne forslag
6. Valg af formand. Nuværende formand modtager genvalg
7. Valg af 1 bestyrelsesmedlem.
8. Valg af 1. og 2. Bestyrelsessuppleant.
9. Valg af revisorsuppleant.
10. Forelæggelse af budget samt fastsættelse af kontingentets størrelse
11. Eventuelt
Bestyrelsen gør alle medlemmer opmærksom på at der på den kommende
generalforsamling skal fastlægges en retning vedrørende delvis eller fuld kloakering.
Alle medlemmer opfordres derfor til at møde op og deltage i denne beslutningsproces.
Bestyrelsen har i denne forbindelse udarbejdet et tidsforløb med information omkring
processen fra start indtil nu, som snarest er at finde på hjemmesiden: “Tidsforløb
Kloak-løsning Solager A”. Bestyrelsen har kendskab til 2 arbejdsgrupper som arbejder
på konkrete kloakløsnings-forslag.
Forslag fra bestyrelsen til Generalforsamlingen 2020 er at finde på hjemmesiden
(www.solagera.dk) under mappen “Forslag til GF 2020”. Alle indkomne forslag vil være
at finde i denne mappe så snart disse forslag er modtaget, dog senest 8 dage inden
generalforsamlingen.
Der vil være snacks i form af frugt mm. – Medbring selv Kaffe, the, frokost.
Forslag til generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest
LØRDAG den 15. februar 2020 på bestyrelsen@solagera.dk